Mina sidor

Informationsbrev 2021-04-14

 

Information om renoveringen - 2021-04-14

Det är snart 60 år sedan Tingberget byggdes och det är nu dags för renovering. Stammar, tak, fasad och fönster ska bytas samtidigt som standarden anpassas till dagens behov. Planering och projektering har pågått under en lång tid och vi vill nu kort berätta om vad som ska göras och hur det kommer att gå till.


Dags för stambyte

Alla fastigheter har en begränsad livslängd, en livscykel. Det är nu hög tid att byta vatten- och avloppsstammar i våra hus på Tingberget, då vi riskerar omfattande vattenskador. I samband med stambytet kommer det att ske en modernisering av lägenheten och husets allmänna ytor.

Samrådsgrupp

För få en nära dialog med er som bor på Tingberget bildade vi i mars 2018 en s.k. samrådsgrupp. Gruppen består av hyresgäster som bor på Tingberget och som speglar olika åldrar och behov bland er som bor på Tingberget. Inför bildandet av samrådsgruppen fick samtliga hyresgäster en förfrågan om att delta i gruppen. Bland de som visat intresse gjordes en egen intern omröstning för att fastställa den slutliga samrådsgruppen. Samrådsgruppen består i dagsläget av 10 hyresgäster. Utöver detta ingår även representanter från Hyresgästföreningen, Aranäs samt från RCB (den part som förhandlar å Aranäs vägnar). Syftet med samrådsgruppen har varit att skapa delaktighet i projektet inom de ramar som är möjligt. Gruppen har främst tittat på ombyggnadskoncept och åtgärder, val och tillval samt genomförande. Samrådsgruppen besitter ingen beslutanderätt i processen.

Hur renoveras lägenheten?

Ledningar och avloppsstammar i lägenheterna måste bytas ut. I samband med detta kommer kök och badrum att rivas och ersättas med nya och tidsenliga lösningar. Samtliga golv kommer också att bytas ut och vi målar alla tak och väggar samt byter elledningar och eluttag. Som en del i vårt trygghetsskapande arbete kommer vi också att byta ut ytterdörren till en säkerhetsdörr. Fönster och balkonger kommer att renoveras eller bytas ut.

Aranäs har tillsammans med samrådsgruppen tagit fram ett koncept som ska möjliggöra för alla hyresgäster att påverka utformningen av sin lägenhet. Konceptet kommer att presenteras närmare byggstart då vi kallar till gemensamma möten trapphus för trapphus samt till individuella möten där vår ombyggnadssamordnare träffar varje hyresgäst personligen. Modellen som vi tillsammans har tagit fram är uppdelad i olika nivåer, en basnivå och sedan möjligheten att till varje rum välja ett s.k. pluspaket eller göra enskilda tillval.

Hur renoveras allmänna ytor?

I trapphusen planerar vi att fräscha upp med ny färg, postboxar i entrén samt kodlås och tagg för att skapa en tryggare och säkrare miljö. Tvättstugorna kommer att få ny inredning och ytskikt samt uppgraderas med nya maskiner. Vi tittar också på olika bokningssystem. Förråden kommer att få nya nätväggar samt generell upprustning med målning och rörelsestyrd belysning. Målet är att skapa en trygg, säker och trivsam miljö.

Tidplan

Den exakta tidplanen för projektet beror på hur lång tid som förberedelsearbetet tar. Planerad byggstart för etapp 1 är hösten 2021 och vi kommer att börja med Guldgubbegatan 3A-D. Vi kommer i god tid informera om när det är dags för nästa etapp. Renoveringen inne i lägenheterna tar ca 10 veckor beroende på åtgärdspaket. Oförutsedda händelser kan också påverka renoveringstiden.

Genomförandet av projektet

Samtliga hyresgäster kommer under den tid som renoveringen pågår att erbjudas ett fullgott boende i möblerade evakueringslägenheter som vi utrustar med allt det väsentliga. Ni kommer att bli kontaktade av oss ca 6 månader innan det är dags för renovering.

Se frågor och svar som bifogas informationen samt som finns att läsa på www.aranas.se

Information och hyresgästers godkännande

I en ombyggnadsprocess måste vi noggrant följa hyreslagstiftningen och som del i detta kommer vi löpande informera alla hyresgäster om planerade åtgärder. Detta sker på olika sätt såsom direkta utskick, på hemsidan, anslag i trapphus mm. Vi planerar också för fysiska möten om förutsättningarna tillåter detta med hänsyn tagen till det aktuella smittläget. Självklart följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer inte att utsätta någon för risk.
Underhållsåtgärder som byte av vatten- och avloppsstammar är något som måste göras. Uppbyggnaden av nya badrum och kök som ersätter de som måste rivas, räknas som standardhöjande åtgärder, vilket är något som varje hyresgäst ska godkänna. För renoveringen av gemensamma utrymmen, såsom tvättstugor, ska en majoritet av hyresgästerna lämna godkännande.
Godkännandet görs först efter att ni fått all information. Om vi inte får ett godkännande för att genomföra åtgärderna, finns möjlighet för oss att ansöka om tillstånd hos Hyresnämnden.

Hyran efter renovering

Hyran förhandlas till ett nytt bruksvärde som innebär att lägenheter med lika standard ska ha lika hyra som lika lägenheter i området/ inom kommunen, ett så kallat bruksvärde. Aranäs förhandlar om nya hyror med Hyresgästföreningen.
Aranäs bedömer att ett nytt bruksvärde för renoverade 2: or, efter renoveringen, bör ligga mellan 7 500 – 8 100 kr/ månad och för 3: or 8 900 – 9 600 kr/ månad, vilket skall förhandlas med Hyresgästföreningen. Vid förhandlingarna behandlas ett flertal frågor, såsom fastställande av bruksvärde enligt ovan, hur man kommer dit med eventuella hyresrabatter över ett antal år, evakueringslägenheter och flyttkostnader, ersättningar och kompensationer mm.

Vårt mål

Vi ser fram emot att komma i gång med renoveringen av Tingberget. Målet är att skapa en boendemiljö som lever upp till dagens krav på standard och bekvämligheter men ändå bevara den unika känsla och atmosfär som Tingberget erbjuder. Bostadsområdet är Aranäs äldsta och första och betyder mycket för oss. Självklart ska vi göra vårt yttersta för att både processen och slutresultatet ska bli till allas belåtenhet.